Υπόχρεοι για την υποβολή της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης είναι, μεταξύ άλλων, τα μέλη της κυβέρνησης, οι υπουργοί, οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων, βουλευτές, ευρωβουλευτές και όσοι διαχειρίζονται τα οικονομικά των πολιτικών κομμάτων.

Ο υπόχρεος υποβάλλει, αρχική ή ετήσια, δήλωση με τα περιουσιακά στοιχεία του συζύγου του και στην περίπτωση διάστασης, ή του προσώπου με το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και εκάστου των ανήλικων τέκνων τους, ακόμα και αν αυτά ενηλικιώθηκαν εντός του χρονικού διαστήματος που αφορά η δήλωση.

Διακριτούς προσωπικούς κωδικούς Taxisnet πρέπει να έχει τόσο ο υπόχρεος όσο και ο/η σύζυγος, καθώς και το πρόσωπο με το οποίο ο υπόχρεος έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, προκειμένου να καταστεί δυνατή η υποχρεωτική έγκριση των περιουσιακών στοιχείων που δηλώθηκαν από τον υπόχρεο. Για το 2022 η προθεσμία λήγει την 1η Ιουλίου.

Η αρχική δήλωση περιουσιακής κατάστασης περιλαμβάνει τα περιουσιακά στοιχεία ημεδαπής και αλλοδαπής κατά την ημερομηνία απόκτησης της ιδιότητας του υπόχρεου, και των ανήλικων τέκνων αυτού, την αξία και τον τρόπο κτήσης αυτών δηλαδή:

α) Τα έσοδα από κάθε πηγή,β) τα ακίνητα, καθώς και τα εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά, με ακριβή προσδιορισμό τους,γ) τις μετοχές ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών, τα ομόλογα και ομολογίες κάθε είδους, τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων κάθε είδους και τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα κάθε είδους,δ) τις κάθε είδους καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, καθώς και τα κάθε είδους χρηματιστηριακά ή ασφαλιστικά προϊόντα και συμμετοχές σε κεφάλαια επιχειρηματικών ή επενδυτικών συμμετοχών (funds) και καταπιστεύματα (trusts),ε) τη μίσθωση θυρίδων σε ημεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα ή άλλες εταιρείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία, επίσης το σύνολο των μετρητών που δεν περιλαμβάνονται στην περίπτωση (ε),  εφόσον το συνολικό ποσό υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ. Το προαναφερόμενο ποσό αφορά αθροιστικά τον υπόχρεο, τον σύζυγο και τα ανήλικα τέκνα και το πρόσωπο με το οποίο ο υπόχρεος έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης,στ) τα κάθε χρήσης οχήματα, καθώς και τα πλωτά και εναέρια μεταφορικά μέσα, ζ) τη συμμετοχή σε κάθε είδους εταιρεία ή επιχείρηση.

Οι σύζυγοι υπόχρεων υποβάλλουν ξεχωριστή δήλωση. Για την ορθή συμπλήρωση της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης απαιτούνται επιπλέον στοιχεία που αφορούν την περιουσιακή κατάσταση του υπόχρεου και των ανήλικων τέκνων αν υπάρχουν (π.χ. κάθε περιουσιακό στοιχείο στο εξωτερικό, εμπράγματα δικαιώματα στην ημεδαπή που δηλώνονται από άλλον ΑΦΜ από αυτό του υπόχρεου και με διακριτούς κωδικούς Taxisnet (δίκυκλα, μετοχές).

Η απαγόρευση συμμετοχής σε εταιρεία με έδρα στην αλλοδαπή για πολιτικά πρόσωπα περιλαμβάνει και τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Εθνικό ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Απαγορεύεται η συμμετοχή στη διοίκηση ή στο κεφάλαιο εταιρειών που έχουν έδρα πραγματική ή καταστατική στην αλλοδαπή είτε αυτοπροσώπως είτε με παρένθετα πρόσωπα. Παρένθετα πρόσωπα των ατόμων, που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, είναι:

α) οι σύζυγοι και οι εν διαστάσει σύζυγοί τους και τα πρόσωπα με τα οποία έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης,β) οι πρώτου βαθμού συγγενείς τους,γ) το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο ενεργεί για λογαριασμό του υπόχρεου ή των παρένθετων προσώπων.

Σε περίπτωση που υπάρχει συμμετοχή σε αλλοδαπή εταιρεία, θα πρέπει εντός 60 ημερών τα παραπάνω πρόσωπα να μεταβιβάσουν τα περιουσιακά στοιχεία.

Οι Ιωάννης Πανολιάσκος και Απόστολος Αλωνιάτης είναι οικονομολόγοι και φοροτεχνικοί