Υπάρχουν ορισμένα χρηματικά ποσά τα οποία θα πρέπει να δηλώνουν οι πολίτες στη φορολογική τους δήλωση πέραν του εισοδήματός τους. Πρόκειται για τα ποσά που εισέπραξαν μέσα στο φορολογικό έτος οι πολίτες και τα οποία προέρχονται από:

Υποτροφίες που δεν φέρουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος

Σημειώνεται πως οι πολίτες  θα πρέπει να παράσχουν στην Φορολογική Διοίκηση μέσω των κωδικών 781-782 του εντύπου της φορολογικής  τους δήλωσης πληροφορίες σχετικά   με τα εν λόγω ποσά και την απόκτησή τους.

Html code here! Replace this with any non empty text and that’s it.

Εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή από ταμεία πρόνοιας και ασφαλιστικούς οργανισμούς του Δημοσίου και επαγγελματικά ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο

Χρηματική αποζημίωση για την αποκατάσταση ζημιάς ή φθοράς που προκλήθηκε από την εγκατάσταση του αγωγού φυσικού αερίου

Έκτακτες εφάπαξ οικονομικές ενισχύσεις ευάλωτων προσώπων/έκτακτη οικονομική ενίσχυση μακροχρόνια ανέργων

Εφάπαξ χρηματική παροχή που καταβάλλεται από τη ΔΥΠΑ σε πρόσωπα που καταρτίζουν Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης ύψους 300 ευρώ

Εισπραττόμενα από συζύγους χρηματικά ποσά, λόγω αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα του γάμου

Ποσό που προκύπτει από τον πλειστηριασμό κατοικιών, προκειμένου να καλυφθεί το τεκμήριο της ολοσχερούς τοκοχρεωλυτικής απόσβεσης του στεγαστικού δανείου

Εξωϊδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε ειδικές κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες, ανεξαρτήτως του φορέα που το χορηγεί.

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση ως αποζημίωση ειδικού σκοπού τ καθώς και το επίδομα εορτών Πάσχα 2023 εργαζομένων στον κλάδο γουνοποιίας, που τέθηκαν σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας τους

Ποσά που εισπράχθηκαν εντός του έτους 2023 ως προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού.

Αποζημιώσεις και λοιπές παροχές ειδικού σκοπού που χορηγήθηκαν εξαιτίας των συνεπειών φυσικών καταστροφών, όπως πλημμύρες, σεισμοί και λοιπές θεομηνίες [πλην πρώτης αρωγής για στεγαστική συνδρομή (επισκευή και ανακατασκευή κατοικίας) και για οικοσκευή λόγω φυσικών καταστροφών]

Ποσά που καταβλήθηκαν εντός του φορολογικού έτους 2023, σε εκμισθωτές ακινήτων λόγω μερικής ή μη καταβολής μισθωμάτων κατ’ εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του COVID-19

Λοιπές περιπτώσεις (στις περιπτώσεις αυτές συγκαταλέγονται και ποσά που δεν έχουν τα εννοιολογικά γνωρίσματα του εισοδήματος ήτοι δεν υπάρχει περιοδικότητα και μόνιμη πηγή προέλευσης. Εδώ περιλαμβάνεται και το ποσό συμμετοχής του Δημοσίου για αποπληρωμή οφειλών στα πλαίσια του προγράμματος «Γέφυρα»)