Έκδοση ψηφίσματος υπέρ των εργαζομένων συμβασιούχων ορισμένου χρόνου, οι οποίοι προσλήφθηκαν από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

 Την Τρίτη 28 Μαΐου 2024 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ορεστιάδας συνήλθε σε Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση και αποφάσισε ομόφωνα, με αριθμό απόφασης 93/2024, την έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης υπέρ του αιτήματος των εργαζομένων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) του ΚΥΤ Φυλακίου Ορεστιάδας, οι οποίοι προσλήφθηκαν από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, για τη μετατροπή των συμβάσεων εργασίας τους σε συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ).

 Τι αναφέρει το ψήφισμα

Έκδοση Ψηφίσματος υπέρ των εργαζομένων συμβασιούχων ορισμένου χρόνου, οι οποίοι προσλήφθηκαν από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

Η διάρκεια των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που απασχολείται στις υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων «Ενίσχυση της διαδικασίας Ασύλου», «Ενίσχυση της Αρχής Προσφυγών μέσω της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της», «Ενίσχυση της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης μέσω της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της»,

«Ενίσχυση Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης συμπεριλαμβανομένων των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) με ανθρώπινο δυναμικό», «Τεχνική Βοήθεια του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020» και «Νομική Συνδρομή και Εκπροσώπηση», καθώς και του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που απασχολείται στις υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και στις Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης δράσης «Ενίσχυση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με ανθρώπινο δυναμικό» παρατείνεται και μετά τη λήξη των ως άνω συγχρηματοδοτούμενων δράσεων με χρηματοδότηση για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης είτε από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων  Επενδύσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, είτε με ανακατανομή από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Η παράταση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες. Οι συμβάσεις της παρούσας δεν δύνανται να μετατραπούν σε συμβάσεις αορίστου χρόνου.

Η ισχύς των συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), που συνήφθησαν δυνάμει της παρ. 6 του άρθρου τριακοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), παρατείνεται από τη λήξη της έως την ανάληψη υπηρεσίας των διοριστέων της υπό στοιχεία 2Κ/2022 προκήρυξης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων εβδομήντα τριών (473) θέσεων μονίμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης.12.2024.

Η παράταση δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές και δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134). Κενές θέσεις, που δεν καλύπτονται μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας αποκλειστικά από τις ως άνω συμβάσεις εργασίας, αναπληρώνονται από τους επιτυχόντες κατά σειρά κατάταξης του αντίστοιχου κωδικού θέσης, σύμφωνα με τους οριστικούς πίνακες κατάταξης.

Οι εργαζόμενοι με σύμβαση ΙΔΟΧ που εργάζονται στο ΚΥΤ Φυλακίου Ορεστιάδας εμπίπτουν στη συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι προφανές ότι οι εργαζόμενοι αυτοί καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, όπως άλλωστε καταδεικνύεται από τις συνεχείς ανανεώσεις των συμβάσεων εργασίας τους.

Η εμπειρία των εργαζομένων όλα αυτά τα χρόνια είναι πολύτιμη τόσο για τη λειτουργεία των δομών υποδοχής και ταυτοποίησης, όσο και για τη συνολική διαχείριση του μεταναστευτικού. Οι κάτοικοι του Δήμου Ορεστιάδας γνωρίζουν την προσφορά των εργαζομένων ΙΔΟΧ του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στο ΚΥΤ Φυλακίου, η λειτουργία του οποίου έχει συμβάλλει στην ομαλή διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στην ακριτική περιοχή μας.

Με βάση τα παραπάνω το Δημοτικό Συμβούλιο καλείτε να εκφράσει τη συμπαράσταση του στο αίτημα των εργαζομένων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) του ΚΥΤ Φυλακίου Ορεστιάδας για τη μετατροπή των συμβάσεων εργασίας τους σε συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ).