Ενημέρωση από τον Σύλλογο Οικονομολόγων Ελεύθερων Επαγγελματιών Έβρου

Εκμετάλλευση 3 και άνω ακινήτων θεωρείται επιχειρηματική δραστηριότητα

Τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισοδήματα από την βραχυχρόνια μίσθωση 3 ή και περισσοτέρων ακινήτων θα υπόκεινται πλέον στην υποχρέωση υποβολής ΦΠΑ, γεγονός που θα τους αναγκάσει να πραγματοποιήσουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας και να τηρούν βιβλία.

 Εκμετάλλευση από νομικά πρόσωπα

Το εισόδημα που αποκτάται από νομικά πρόσωπα, από την βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτου, ξεκινώντας από το πρώτο ακίνητο, θεωρείται εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και υπόκειται σε ΦΠΑ.

 Τέλος Ανθεκτικότητας στην Κλιματική Κρίση (ΤΑΚΚ)

Με το άρθρο 30 του ν. 5073/2023 επιβάλλεται τέλος ανθεκτικότητας (αντί φόρου διαμονής)

Το τέλος ανθεκτικότητας επιβάλλεται ανά ημερήσια χρήση και ανά διαμέρισμα, το οποίο κατά τους μήνες Νοέμβριο έως και Φεβρουάριο ορίζεται στο 0,50 ευρώ/ ημέρα. Αν τα ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι μονοκατοικίες άνω των ογδόντα (80) τ.μ., το τέλος ορίζεται στα 4 ευρώ ημερησίως. Για τους μήνες Μάρτιο έως και Οκτώβριο το τέλος ανθεκτικότητας αυξάνεται στα 1,50 και 10 € αντίστοιχα.

Υπενθυμίζεται ότι, το τέλος αποδίδεται και από τους ιδιώτες στη φορολογική Διοίκηση με μηνιαίες δηλώσεις, οι οποίες υποβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν της έκδοσης κάθε «ειδικού στοιχείου – απόδειξης είσπραξης τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση».

 Τέλος Παρεπιδημούντων

Επιπλέον από 1.1.2024 επιβάλλεται τέλος παρεπιδημούντων σε ποσοστό 0,5% επί των εσόδων των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων αφορά τα νομικά πρόσωπα  και τα φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν 3 ακίνητα και άνω. Δεν επιβάλλεται τέλος παρεπιδημούντων στα φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν έως 2 ακίνητα. 

Ποιες μισθώσεις θεωρούνται βραχυχρόνιες

Ως βραχυχρόνια μίσθωση ορίζεται η μίσθωση ή υπεκμίσθωση ακινήτου για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, που δεν υπερβαίνει τις 59 ημέρες, σύμφωνα με το άρθρο 111 του ν. 4446/2016 και εφόσον δεν παρέχονται άλλες υπηρεσίες πλην της διαμονής και της παροχής κλινοσκεπασμάτων.

Έτσι, θα επιτρέπεται ,για παράδειγμα, η μίσθωση ενός ακινήτου για 100 ή 150 ημέρες μέσα στη χρονιά με την προϋπόθεση ότι κάθε μίσθωση ξεχωριστά δεν υπερβαίνει τις 59 ημέρες. 

Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμα

Αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για μη εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης. Στους διαχειριστές ακινήτων επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ανά έτος, ίσο με το 50% των ακαθάριστων εσόδων του φορολογικού έτους που διαπράττεται παράβαση, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 5.000 ευρώ.

Από την στιγμή που θα διαπιστωθεί η παράβαση ο διαχειριστής του ακινήτου βραχυχρόνιας μίσθωσης θα υποχρεούται εντός 15 ημερών να προβεί σε ενέργειες συμμόρφωσης.

Σε περίπτωση μη τήρησης εκ νέου προϋποθέσεων εντός ενός έτους από την έκδοση της πράξης επιβολής του προστίμου, το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται στο διπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος.

 Πώς φορολογούνται οι βραχυχρόνιες μισθώσεις

Για ιδιώτες οι οποίοι διαχειρίζονται έως δύο ακίνητα ο φόρος παραμένει αμετάβλητος, δηλαδή 15% για εισοδήματα 0-12.000 ευρώ, 35% 12.001-35.000 και 45% για υπερβάλλον ποσό.

Για ιδιώτες με τρία ή περισσότερα ακίνητα δημιουργείται υποχρέωση έναρξης δραστηριότητας και χρέωσης ΦΠΑ 13%. Επομένως, τα κέρδη φορολογούνται με βάση την κλίμακα των φυσικών προσώπων με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα (9%, 22%, 28%, 36%, 44%).

Για όλα τα νομικά πρόσωπα κάθε βραχυχρόνια μίσθωση λογίζεται πλέον ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και δημιουργείται υποχρέωση καταλογισμού ΦΠΑ 13%. Τα κέρδη από βραχυχρόνιες μισθώσεις φορολογούνται όπως όλα τα εισοδήματα με 22%.

evroeconomists@gmail.com