Από το Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη γίνεται γνωστό ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξέδωσε την ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/42966/1311/19-4-2024 εγκύκλιο με οδηγίες για την «Εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων».

Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι τα μέτρα πυροπροστασίας αφορούν σε δομημένα ακίνητα που βρίσκονται μέσα σε δάση, δασικές εκτάσεις, περιαστικό πράσινο, κηρυγμένες δασωτέες, αναδασωτέες και χορτολιβαδικές εκτάσεις, καθώς και σε ακτίνα τριακοσίων (300) μέτρων από τα όρια των εκτάσεων αυτών. Αφορά επίσης, κτίσματα εντός πάρκων και αλσών πόλεων και οικιστικών περιοχών.

Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση των αλσών, ο κανονισμός εφαρμόζεται μόνο στα κτίρια που βρίσκονται εντός αυτών και όχι στα όμορα του άλσους ακίνητα, ούτε και σε αυτά που έχουν «πρόσωπο» στο άλσος. Διευκρινίζεται επίσης, ότι ο κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε καλλιεργούμενες εκτάσεις, ούτε στην περίπτωση που υπάρχει εντός αυτών κτίσμα βοηθητικής χρήσης για την αποθήκευση εξοπλισμού, εργαλείων και υλικών που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση γεωργικής δραστηριότητας.

Αναφέρεται ακόμη ότι η διαδικασία μελέτης κατά τις προβλέψεις του κανονισμού, περιλαμβάνει τρία στάδια:

α) την αξιολόγηση της επικινδυνότητας του ακινήτου

Html code here! Replace this with any non empty text and that’s it.

β) τη σύνταξη τεχνικής έκθεσης μέτρων και ενεργειών

γ) δήλωση εφαρμογής τους από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Χορηγός Επικοινωνίας

Όσον αφορά στη τυχόν απαίτηση κοπής δέντρων εντός ιδιωτικών ακινήτων, διευκρινίζεται ότι εφόσον πρόκειται για ακίνητα εντός σχεδίου περιοχών και, εντός οικισμού ή και εκτός σχεδίου περιοχών με κτίσματα ανεγερθέντα βάσει οικοδομικής άδειας, για την εφαρμογή των ζωνών προστασίας, αυτή διενεργείται με έκδοση έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας.

Για την αντιπυρική περίοδο του τρέχοντος έτους (2024) στα ακίνητα του πεδίου εφαρμογής με υφιστάμενα κτίρια εφαρμόζονται μόνο τα μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας, τα οποία παρατίθενται αναλυτικά στην εγκύκλιο.

Οι έλεγχοι διενεργούνται μέσα στην αντιπυρική περίοδο δειγματοληπτικά, σε ποσοστό ανάλογο της επικινδυνότητας του ακινήτου και αφορούν αποκλειστικά στη διαπίστωση της τήρησης των μέτρων της τεχνικής έκθεσης όπως δηλώθηκαν από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Στην εγκύκλιο καταγράφονται οι προθεσμίες που έχουν δοθεί για τις δηλώσεις-εκθέσεις.

Ειδικότερα:

α) η εκπόνηση της αξιολόγησης της επικινδυνότητας και υποβολή τεχνικής έκθεσης

β) η λήψη μέτρων και υποβολή δήλωσης του ιδιοκτήτη έως την 21/06/2024

γ) για τους οικισμούς, οι ΟΤΑ ολοκληρώνουν το έντυπο αξιολόγησης της επικινδυνότητας και την τεχνική έκθεση ως προς τη διαμόρφωση άκαυστης ζώνης και τυχόν διαβάθμιση αυτής περιμετρικά των ορίων του οικισμού.

Από το Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη γίνεται γνωστό ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξέδωσε την ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/42966/1311/19-4-2024 εγκύκλιο με οδηγίες για την «Εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων».

Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι τα μέτρα πυροπροστασίας αφορούν σε δομημένα ακίνητα που βρίσκονται μέσα σε δάση, δασικές εκτάσεις, περιαστικό πράσινο, κηρυγμένες δασωτέες, αναδασωτέες και χορτολιβαδικές εκτάσεις, καθώς και σε ακτίνα τριακοσίων (300) μέτρων από τα όρια των εκτάσεων αυτών. Αφορά επίσης, κτίσματα εντός πάρκων και αλσών πόλεων και οικιστικών περιοχών.

Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση των αλσών, ο κανονισμός εφαρμόζεται μόνο στα κτίρια που βρίσκονται εντός αυτών και όχι στα όμορα του άλσους ακίνητα, ούτε και σε αυτά που έχουν «πρόσωπο» στο άλσος. Διευκρινίζεται επίσης, ότι ο κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε καλλιεργούμενες εκτάσεις, ούτε στην περίπτωση που υπάρχει εντός αυτών κτίσμα βοηθητικής χρήσης για την αποθήκευση εξοπλισμού, εργαλείων και υλικών που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση γεωργικής δραστηριότητας.

Αναφέρεται ακόμη ότι η διαδικασία μελέτης κατά τις προβλέψεις του κανονισμού, περιλαμβάνει τρία στάδια:

α) την αξιολόγηση της επικινδυνότητας του ακινήτου

β) τη σύνταξη τεχνικής έκθεσης μέτρων και ενεργειών

γ) δήλωση εφαρμογής τους από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Όσον αφορά στη τυχόν απαίτηση κοπής δέντρων εντός ιδιωτικών ακινήτων, διευκρινίζεται ότι εφόσον πρόκειται για ακίνητα εντός σχεδίου περιοχών και, εντός οικισμού ή και εκτός σχεδίου περιοχών με κτίσματα ανεγερθέντα βάσει οικοδομικής άδειας, για την εφαρμογή των ζωνών προστασίας, αυτή διενεργείται με έκδοση έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας.

Για την αντιπυρική περίοδο του τρέχοντος έτους (2024) στα ακίνητα του πεδίου εφαρμογής με υφιστάμενα κτίρια εφαρμόζονται μόνο τα μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας, τα οποία παρατίθενται αναλυτικά στην εγκύκλιο.

Οι έλεγχοι διενεργούνται μέσα στην αντιπυρική περίοδο δειγματοληπτικά, σε ποσοστό ανάλογο της επικινδυνότητας του ακινήτου και αφορούν αποκλειστικά στη διαπίστωση της τήρησης των μέτρων της τεχνικής έκθεσης όπως δηλώθηκαν από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Στην εγκύκλιο καταγράφονται οι προθεσμίες που έχουν δοθεί για τις δηλώσεις-εκθέσεις.

Ειδικότερα:

α) η εκπόνηση της αξιολόγησης της επικινδυνότητας και υποβολή τεχνικής έκθεσης

β) η λήψη μέτρων και υποβολή δήλωσης του ιδιοκτήτη έως την 21/06/2024

γ) για τους οικισμούς, οι ΟΤΑ ολοκληρώνουν το έντυπο αξιολόγησης της επικινδυνότητας και την τεχνική έκθεση ως προς τη διαμόρφωση άκαυστης ζώνης και τυχόν διαβάθμιση αυτής περιμετρικά των ορίων του οικισμού.