Το διοικητικό εφετείο Αθηνών αποφάσισε να απορρίψει το αίτημα ακυρώσεως του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ τον Μάρτιο του 2023 που κατατέθηκε από συμμετέχοντες στο διαγωνισμό.

Το διοικητικό εφετείο Αθηνών προχώρησε στην απόρριψη της αίτησης ακύρωσης του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ που έγινε τον Μάρτιο του 2023 καθώς έκρινε πως οι προσφεύγοντες δεν υπέστησαν βλάβη.

Υπενθυμίζουμε ότι στον εν λόγω διαγωνισμό είχαν παρατηρηθεί σωρεία προβλημάτων όπως η καθυστερημένη ώρα παράδοσης των θεμάτων της πρωινής δοκιμασίας στους υποψηφίους η οποία παρουσίασε πολύ μεγάλες διαφορές από εξεταστικό κέντρο σε εξεταστικό κέντρο.

“κατά το μέρος που στηρίζεται στην αποστολή της ανακοίνωσης της παράτασης των 30 λεπτών μετά την προγραμματισμένη ώρα λήξης της ως άνω δοκιμασίας και συγκεκριμένα μετά τις 12:00, ως ερειδόμενος σε ανακριβή προϋπόθεση, καθόσον, όπως προκύπτει από το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού που περιλαμβάνεται στα στοιχεία του φακέλου, η σχετική ανακοίνωση στάλθηκε προς όλα τα εξεταστικά κέντρα στις 11:44 π.μ., ήτοι σε χρόνο κατά τον οποίο ακόμα και σε όσα εξεταστικά κέντρα η εξέταση άρχισε την προγραμματισμένη ώρα (9.00 π.μ.) δεν είχε ακόμα παρέλθει το χρονικό διάστημα των 2 ωρών και 45 λεπτών“.

Επιπρόσθετα, μία σκίαση στα θέματα των μαθηματικών συλλογισμών, κρίσιμη για την απάντηση, αλλού φαινόταν καθαρά και αλλού όχι. Προκλήθηκε σύγχυση και εκφράστηκαν διαμαρτυρίες από υποψηφίους, γεγονός που οδήγησε τον ΑΣΕΠ αρχικά να δώσει χρονική παράταση και εν συνεχεία διευκρινιστικές οδηγίες (από τις 12:00 μέχρι και τις 12:25).

Μεταξύ άλλων, το δικαστήριο έκρινε ότι “στις ως άνω 17 ερωτήσεις (σσ στις οποίες είχε παρουσιαστεί το πρόβλημα στη σκίαση), ως προβαλλόμενος άνευ εννόμου συμφέροντος, αφού, ενόψει του ότι η Κ.Ε.Δ., με το πρακτικό της 21ης/10-3-2023 συνεδρίασής της, αποφάσισε να γίνουν δεκτές όλες οι απαντήσεις (και οι μη απαντήσεις) των υποψηφίων στις εν λόγω ερωτήσεις, οι αιτούντες, ακόμα και αν δεν τους παρασχέθηκε η ανωτέρω δυνατότητα δεν υπέστησαν τελικώς βλάβη”.

Θεωρεί δηλαδή το δικαστήριο ότι η οδηγία, ακόμα και αν έφτασε ένα, μόλις λεπτό πριν από τη λήξη της δοκιμασίας, έφτασε εγκαίρως!

Όπως και να έχει, μετά την εν λόγω δικαστική απόφαση, ο διαγωνισμός κρίνεται καθ’ όλα νόμιμος με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα αποτελέσματά του.