Νέες αλλαγές στην αποζημίωση για τα γυαλιά οράσεως

Αλλάζει ο τρόπος προμήθειας γυαλιών οράσεως για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.

Μετά τη σχετική απόφαση του Οργανισμού, η καταβολή των αποζημιώσεων για δαπάνες που διενεργήθηκαν ή θα διενεργηθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 και οι οποίες αφορούν στην αγορά οπτικών ειδών ή τη χορήγηση ειδικών θεραπειών, θα γίνεται απευθείας στους δικαιούχους του Οργανισμού.

Διαβάστε αναλυτικά την απόφαση.

ΘΕΜΑ: «Καταβολή αποζημιώσεων απευθείας σε δικαιούχους του Οργανισμού γιαδαπάνες που διενεργήθηκαν και αφορούν προμήθεια οπτικών ειδών καιχορήγηση ειδικών θεραπειών έως και τις 31-12-2019».Απόφαση 1581Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψηΑ. την κάτωθι με αρ. πρωτ. ΔΒ3Α/Φ102/82/43568/25-11-2019 έγγραφη εισήγηση της Δ/νσηςΣτρατηγικού Σχεδιασμού,Β. την προφορική εισήγηση του Προϊστάμενου της ανωτέρω Δ/νσης,Γ. τη διεξαχθείσα ανταλλαγή απόψεων των μελών και την σύμφωνη γνώμη τους με την εισήγησητης υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΙΤην καταβολή των αποζημιώσεων απευθείας σε δικαιούχους του Οργανισμού γιαδαπάνες που διενεργήθηκαν ή θα διενεργηθούν έως και τις 31-12-2019 και αφορούν προμήθειαοπτικών ειδών και χορήγηση ειδικών θεραπειών, λόγω καθυστέρησης στην δημοσίευση τηςαπαιτούμενης σχετικής ρύθμισης, σε συνέχεια της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο«Διευκόλυνση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος στις εκλογές της 7Ης Ιουλίου 2019 καιρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων» (ΦΕΚ/Α/106/27-6-2019), λαμβάνοντας υπόψη ότι:- Δεν έχει επιτευχθεί ακόμη η αναμενόμενη συμφωνία με τους θεραπευτές ΕιδικώνΘεραπειών και τους προμηθευτές οπτικών ειδών- Οι σχετικές αποζημιώσεις αποτελούν υποχρέωση του Οργανισμού προς τους δικαιούχουςτου, εφόσον έχουν διενεργηθεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σταάρθρα 45 και 55 του ΕΚΠΥ (ΦΕΚ/Β/4898/2018) καθώς και στα γενικά έγγραφα και τιςεγκυκλίους του Οργανισμού.- Η δημιουργηθείσα κατάσταση σε καμία περίπτωση δεν ενέχει υπαιτιότητα τουδιοικούμενου.Η παρούσα απόφαση επικυρώνεται αυθημερόν και θα αναρτηθεί στην διαύγεια

Αφήστε μια απάντηση